Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА   

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 


Начало

Регионална дирекция по горите Кюстендил

 

РДГ – Кюстендил носи името на град Кюстендил, където се намира и седалището на неговата администрация. Територията на Регионалното управление обхваща централните части на Западна България като граничи на североизток и изток с РДГ – София, на юг с РДГ – Благоевград и на запад се ограничава от държавната граница с Република Македония и Сърбия.

Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ – Кюстендил контролира действията в горските територии в обхвата на областите Кюстендил и Перник, и принадлежащите им общини: Трън, Трекляно, Кюстендил, Невестино, Брезник, Ковачевци, Земен, Радомир, Бобовдол, Бобошево, Дупница, Сапарева баня, Кочериново и Рила.

 


ВНИМАНИЕ!!! НА ТЕЛЕФОН 0879 105 373  СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УВЕДОМЯВАТ РДГ КЮСТЕНДИЛ, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. УВЕДОМЯВАНЕТО СТАВА ЧРЕЗ SMS В СРОК ДО 30 МИНУТИ СЛЕД НАСТЪПВАНЕ НА СЪБИТИЕТО /чл.14а, ал.6 от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии/

 

ВНИМАНИЕ!!! НА ТЕЛЕФОН 0879 105 373  СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ УВЕДОМЯВАТ РДГ КЮСТЕНДИЛ, КОГАТО СЕ НАЛАГА ИЗДАВАНЕТО НА ХАРТИЕНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ, ПО РЕДА НА ЗАПОВЕД № 458 ОТ 30.05.2017 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ. ЗА ЦЕЛТА СЕ ИЗПРАЩА КРАТКО ТЕКСТОВО СЪОБЩЕНИЕ, КОЕТО СЪДЪРЖА АБРЕВЕАТУРАТА И НОМАРЕ НА ПРОИЗВОДСТЕНАТА МАРКА НА ОБЕКТА И БУКВАТА „Х“


ВНИМАНИЕ!!! ПРИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ МНОГОКРАТНО ПРЕМЕСТВАНЕ НА ЕДНА И СЪЩА ДЪРВЕСИНА СЕ ДОПУСКА ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 16, АЛ. 6 ОТ НАРЕДБА № 1 ЗА КОТГ/2012 г., ПОСЛЕДВАЩИЯТ ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ СЕ ИЗДАВА ОТ ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 211, АЛ. 2 ЗГ, А КОГАТО Е ЗА ДЪРВЕСИНА, ДОБИТА ИЗВЪН ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ, И ОТ ЛИЦЕ ПО ЧЛ. 211, АЛ. 4 ЗГ, КАТО В НЕГО СЕ ПОСОЧВАТ НОМЕРАТА И ДАТАТА НА СТАРИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ ИЛИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ ЗАКОННИЯ ПРОИЗХОД НА ДЪРВЕСИНАТА. В СТАРИТЕ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ ИЛИ ДОКУМЕНТИ СЕ ВПИСВАТ НОМЕРЪТ И ДАТАТА НА НОВИЯ ПРЕВОЗЕН БИЛЕТСЛЕД ИЗПРАЩАНЕ НА SMS СЪОБЩЕНИЕ ДО ДЕЖУРНИЯ ТЕЛЕФОН НА РДГ - КЮСТЕНДИЛ - 0879 105 373. СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ИЗПРАЩА НЕ ПО-КЪСНО ОТ 1 ЧАС ПРЕДИ ИЗДАВАНЕТО НА ВСЕКИ НОВ ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ И СЪДЪРЖА НОМЕРА НА ПРЕДХОДНИЯ ПРЕВОЗЕН БИЛЕТ, С КОЙТО ДЪРВЕСИНАТА Е БИЛА ТРАНСПОРТИРАНА И/ИЛИ СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТОТО НА ЕКСПЕДИЦИЯ.


Списък с услуги предоставяни от РДГ Кюстендил

Харта на клиента

Вътрешни правила за организация на административното обслужване 

 

Сметка на Регионална дирекция по горите - Кюстендил

Общинска банка АД

IBAN: BG64SOMB91303148548201

 

Декларации по чл.12 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси на служителите в РДГ Кюстендил
Викторина: „Отново учим и знаем за българската гора“


   Скъпи малки приятели,
   Научихте много за горите, растенията и животните в тях от нашата викторина "Отново учим и знаем за българската гора".
   Скоро ще можете да проверите знанията си на адреса по-долу


Линк към викторината

Резултати от викторината

Работно време:

От 8:00 ч. до 17:00 ч.


 

Адрес за коренспонденция:

гр. Кюстендил, бул. "България" № 33

тел: 078/550510

факс: 078/550512

Електронна поща: 

rugkustendil@iag.bg
rugkustendil@abv.bg

 

 


 

Изнесени звена на

РДГ - Кюстендил:

гр. Дупница, пл. "Свобода" № 1

(сградата на Община Дупница), ет. 3

тел. 0884 474 788

e-mail: rugkustendil_dp@abv.bg

 

гр. Перник, пл. "Кракра" № 1

(сградата на Синдикален дом), ет. 6

тел. 0889 318 009

e-mail: rugkustendil_pk@abv.bg

 

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0877 033 112

или подайте сигнал онлайн

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ
> изтегли <
Политика на ИАГ за борба с измамите, корупцията, конфликта на интереси и двойното финансиране, при управление на средства от ЕС
> още <Сигнали за нарушения в горите може да подадете на телефон

087 855 41 12

Материали към проект „Земите и горите на орела”
Проект "Подпомагане на страните от Централна и Източна Европа при разработване на стратегии и планове за действие за биоикономика"
Проект DRP0200359 ForestConnect - „Към климатично интелигентна горска свързаност за едрите хищници в Балкано-Карпатския регион“
Мнения, становища, позиции на ИАГ
Горскостопански планове
Регламент 995