Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА   

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 


НачалоДокументиЗакони

РДГ Кюстендил | Документи

Закон за лова и опазване на дивеча

Обн. - ДВ, бр. 78 от 26.09.2000 г.; изм., бр. 26 от 20.03.2001 г.; изм., бр. 77 от 09.08.2002 г.; изм. и доп., бр. 79 от 16.08.2002 г.; изм. и доп., бр. 88 от 04.11.2005 г.; изм. бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм., бр. 108 от 29.12.2006 г. в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 64 от 07.08.2007 г.; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм., бр. 67 от 29.07.2008 г.; изм., бр. 69 от 05.08.2008 г.; изм. и доп., бр. 91 от 21.10.2008 г.; изм. и доп., бр. 6 от 23.01.2009 г.; изм., бр. 80 от 09.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 92 от 20.11.2009 г.; изм., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г.; доп., бр. 89 от 12.11.2010 г.; изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила от 09.04.2011 г.; изм. и доп., бр. 39 от 20.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 77 от 04.10.2011 г., в сила от 04.10.2011 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 07.08.2012 г.; изм., бр. 77 от 09.10.2012 г., в сила от 09.10.2012 г.; изм., бр. 102 от 21.12.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 62 от 12.07.2013 г. с Решение № 4 от 04.07.2013 г. на КС на РБ по к.д. № 11/2013 г.; изм., бр. 60 от 07.08.2015 г., в сила от 07.08.2015 г.; изм., бр. 14 от 19.02.2016 г., в сила от 19.02.2016 г.; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.; изм., бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.; доп., бр. 61 от 24.07.2018 г., в сила от 24.07.2018 г.; доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 37 от 07.05.2019 г.; изм. и доп., бр. 74 от 20.09.2019 г., в сила от 20.09.2019 г. 


Дата на публикуване: 03.10.2019 г. изтегли
 
Закон за горите

Обн. - ДВ, бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила от 09.04.2011 г.; изм., бр. 43 от 07.06.2011 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 07.08.2012 г.; изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.; изм., бр. 102 от 21.12.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп., бр. 27 от 15.03.2013 г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм., бр. 109 от 20.12.2013 г.; изм. и доп., бр. 28 от 28.03.2014 г.; изм., бр. 53 от 27.06.2014 г.; изм., бр. 61 от 25.07.2014 г.; изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; изм. и доп., бр. 60 от 07.08.2015 г., в сила от 07.08.2015 г.; изм., бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.; изм. и доп., бр. 100 от 18.12.2015 г.; изм., бр. 13 от 16.02.2016 г., в сила от 15.04.2016 г.; изм., бр. 15 от 23.02.2016 г.; изм., бр. 57 от 22.07.2016 г.; изм., бр. 61 от 05.08.2016 г., в сила от 05.08.2016 г.; изм., бр. 95 от 29.11.2016 г.; изм. и доп., бр. 13 от 07.02.2017 г.; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.; изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.; доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 83 от 09.10.2018 г.; изм., бр. 1 от 03.01.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. 


Дата на публикуване: 08.01.2019 г. изтегли
 
Закон за защитените територии
Обн. - ДВ, бр. 133 от 11.11.1998 г.; изм., бр. 98 от 12.11.1999 г.; в сила от 12.11.1999 г.; изм. и доп., бр. 28 от 04.04.2000 г.; изм., бр. 48 от 13.06.2000 г.; доп., бр. 78 от 26.09.2000 г.; изм., бр. 23 от 01.03.2002 г.; изм. и доп., бр. 77 от 09.08.2002 г.; изм., бр. 91 от 25.09.2002 г.; в сила от 01.01.2003 г.; бр. 28 от 01.04.2005 г.; в сила от 01.04.2005 г.; бр. 94 от 25.11.2005 г.; в сила от 25.11.2005 г.; бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г.; в сила от 11.08.2006 г.; изм. и доп., бр. 24 от 20.03.2007 г.; доп., бр. 62 от 31.07.2007 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.; изм., бр. 80 от 09.10.2009 г.; изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г.; изм. и доп., бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила от 09.04.2011 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 27 от 15.03.2013 г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; изм., бр. 61 от 11.08.2015 г. ; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.; доп., бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 03.01.2018 г.; доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; доп., бр. 1 от 03.01.2019 г., в сила от 03.01.2019 г. 

Дата на публикуване: 07.01.2019 г. изтегли
 
Закон за рибарството и аквакултурите

Обн. - ДВ, бр. 41 от 24.04.2001 г.; изм., бр. 88 от 04.11.2005 г.; изм. и доп., бр. 94 от 25.11.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 105 от 29.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; бр. 65 от 11.08.2006 г.; в сила от 11.08.2006 г.; бр. 82 от 10.10.2006 г.; бр. 96 от 28.11.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.; изм., бр. 108 от 29.12.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм., бр. 71 от 12.08.2008 г.; изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 01.05.2009 г.; Дата на влизане в сила изменена със ЗИД ДОПК - ДВ, бр. 32 от 28.04.2009 г.; изм. и доп., бр. 42 от 05.06.2009 г.; изм., бр. 80 от 09.10.2009 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г.; изм., бр. 61 от 06.08.2010 г.; изм., бр. 73 от 17.09.2010 г., в сила от 17.09.2010 г.; изм., бр. 8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 19 от 08.03.2011 г., в сила от 09.04.2011 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 59 от 03.08.2012 г.; изм., бр. 77 от 09.10.2012 г., в сила от 09.10.2012 г.; изм. и доп., бр. 102 от 21.12.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 109 от 20.12.2013 г., в сила от 20.12.2013 г.; изм., бр. 53 от 27.06.2014 г.; изм., бр. 107 от 24.12.2014 г.; изм., бр. 12 от 13.02.2015 г.; изм. и доп., бр. 102 от 29.12.2015 г.; изм. и доп., бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 30.12.2016 г.; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.; изм. и доп., бр. 63 от 04.08.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 92 от 17.11.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 103 от 28.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.; изм., бр. 7 от 19.01.2018 г.; изм. и доп., бр. 17 от 23.02.2018 г., в сила от 23.02.2018 г.; изм., бр. 27 от 27.03.2018 г.; изм. и доп., бр. 55 от 03.07.2018 г.; изм. и доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 91 от 02.11.2018 г., в сила от 02.11.2018 г.; изм., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г. 


Дата на публикуване: 07.01.2019 г. изтегли
 
Закон за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Обн. - ДВ, бр. 79 от 10.07.1998 г.; изм. и доп., бр. 22 от 11.03.2003 г.; изм., бр. 74 от 13.09.2005 г.; в сила от 13.09.2005 г.; изм., бр. 88 от 04.11.2005 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 34 от 25.04.2006 г.; в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 82 от 10.10.2006 г.; изм., бр. 102 от 19.12.2006 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм. и доп., бр. 43 от 29.04.2008 г.; изм., бр. 69 от 05.08.2008 г.; изм. и доп., бр. 100 от 21.11.2008 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.; изм., бр. 88 от 09.11.2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм. и доп., бр. 28 от 05.04.2011 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. бр. 61 от 25.07.2014 г.; изм. и доп., бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.; изм. и доп., бр. 59 от 17.07.2018 г. 

Дата на публикуване: 07.01.2019 г. изтегли
 
Закон за опазване на околната среда
Обн. - ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.; попр., бр. 98 от 18.10.2002 г.; изм., бр. 86 от 30.09.2003 г.; доп., бр. 70 от 10.08.2004 г.; в сила от 01.01.2005 г.; бр. 74 от 13.09.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм. и доп., бр. 77 от 27.09.2005 г.; изм., бр. 88 от 04.11.2005 г.; бр. 95 от 29.11.2005 г.; в сила от 01.03.2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 29.12.2005 г.; в сила от 01.01.2006 г.; изм., бр. 30 от 11.04.2006 г.; в сила от 12.07.2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 11.08.2006 г.; в сила от 11.08.2006 г.; изм., бр. 82 от 10.10.2006 г.; доп., бр. 99 от 08.12.2006 г., в сила от 09.01.2007 г.; изм., бр. 102 от 19.12.2006 г.; изм. и доп., бр. 105 от 22.12.2006 г.; в сила от 01.01.2007 г. изм., бр. 31 от 13.04.2007 г., в сила от 13.04.2007 г.; изм., бр. 41 от 22.05.2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 06.11.2007 г.; изм., бр. 36 от 04.04.2008 г.; изм. и доп., бр.52 от 06.06.2008 г.; изм. и доп., бр. 105 от 09.12.2008 г.; изм., бр. 12 от 13.02.2009 г., в сила от 01.05.2009 г.; Дата на влизане в сила изменена на 01.01.2010 г. със ЗИД ДОПК - ДВ, бр. 32 от 28.04.2009; изм., бр. 19 от 13.03.2009 г., в сила от 10.04.2009 г.; изм., бр. 35 от 12.05.2009 г., в сила от 12.05.2009 г.; изм. и доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г.; изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г.; изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.; изм. и доп., бр. 103 от 29.12.2009 г.; изм. и доп., бр. 46 от 18.06.2010 г., в сила от 18.06.2010 г.; изм., бр. 61 от 06.08.2010 г.; изм., бр. 35 от 03.05.2011 г., в сила от 03.05.2011 г.; изм. и доп., бр. 42 от 03.06.2011 г.; изм. и доп., бр. 32 от 24.04.2012 г., в сила от 24.04.2012 г.; изм., бр. 38 от 18.05.2012 г., в сила от 01.07.2012 г.; изм. и доп., бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от 13.07.2012 г.; изм., бр. 82 от 26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г.; изм., бр. 15 от 15.02.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм., бр. 27 от 15.03.2013 г.; изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.; изм., бр. 22 от 11.03.2014 г., в сила от 11.03.2014 г.; изм., бр. 98 от 28.11.2014 г., в сила от 28.11.2014 г.; изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г.; изм., бр. 95 от 08.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм., бр. 96 от 09.12.2015 г., в сила от 01.01.2016 г.; изм. и доп., бр. 101 от 22.12.2015 г., в сила от 22.12.2015 г.; доп., бр. 81 от 14.10.2016 г., в сила от 14.10.2016 г.; изм. и доп., бр. 12 от 03.02.2017 г.; изм., бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.; изм. и доп., бр. 76 от 19.09.2017 г.; изм., бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 03.01.2018 г.; изм., бр. 53 от 26.06.2018 г., в сила от 26.06.2018 г.; доп., бр. 77 от 18.09.2018 г., в сила от 01.01.2019 г.; изм. и доп., бр. 98 от 27.11.2018 г., в сила от 27.11.2018 г.; изм. и доп., бр. 1 от 03.01.2019 г., в сила от 03.01.2019 г. 

Дата на публикуване: 07.01.2019 г. изтегли