Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2024/05Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

14.05.2024 - Проект ForestConnect

ForestConnect има за цел да осигури устойчиви на климата горски коридори за едрите хищници за придвижване през границите в региона на Балканите, Карпатите и Динарските планини.
Цели:
1.    Нови инструменти и технологии, интегрирани в транснационалния мониторинг на горите на едрите хищници
2.    Подобряване на хетерогенността, свързаността и устойчивостта на климата на горите на едрите хищници
3.    Насърчаване на капацитета и сътрудничеството за интегрирана свързаност едри хищници- климат-гора в екорегионите
Този проект е подкрепен от програма Interreg Дунавски регион, съфинансирана от ЕС

https://interreg-danube.eu/projects/forestconnect
______________________________________________________

ForestConnect aims to secure climate-resilient forest corridors for large carnivores to move across borders in the Balkan-Carpathian-Dinaric region
Objectives:
1.    New tools and technologies integrated in transnational monitoring of large carnivores forests
2.    Heterogeneity, connectivity and climate resilience of LCs’ forests is improved
3.    Promote capacity and cooperation for integrated LC climate-forest connectivity across ecoregions
This project is supported by the Interreg Danube Region Programme co-funded by the European Union


https://interreg-danube.eu/projects/forestconnect