Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини - 2020/3

РДГ Кюстендил | Новини

31.03.2020 Горските служители са реагирали на повече от 550 сигнала на телефон 112 от началото на март
От началото на месец март на спешния център на телефон 112 към Изпълнителна агенция по горите са получени повече от 550 сигнала за нарушения и пожари в горските територии. Най-много обаждания от гражданите постъпват за незаконен добив, транспортиране, продажба и съхранение на дървесина - 254 бр. и за пожари – 185 бр. Постъпили са и 46 бр. сигнали за нарушение на Закона за лова и опазване на дивеча и 65 бр. - по Закона за рибарство и аквакултури. Само 2 % от тях са фалшиви. Обажданията се приемат от експерти - лесовъди. Чрез информационната система на Изпълнителна агенция по горите сигналът се проверява още в момента на подаването му и според локацията на нарушението се подбира екипът, който в момента е най-близо и е подходящо да извърши проверката. Времето за реакция от получаването на сигнала до проверката на място зависи от наличието на екип в района и е максимум до час.
20.03.2020 Международен ден на горите
Международен ден на горите На 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Датата е избрана по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и e подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г. На Международния ден на горите вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен животински и растителен свят. Тази година Международният ден се провежда под мотото "Гори и биоразнообразие".
17.03.2020 Отменят се планираните мероприятия за отбелязване на Седмица на гората – 2020
С писмо № 7082/ 16.03.2020 г. на инж. Мирослав Маринов – изпълнителен директор на ИАГ се уведомяват директорите на регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена на Агенцията, че планираните за периода 6-12 април събития за отбелязване на Седмица на гората 2020 г. се отменят.
17.03.2020
Във връзка с усложнената епидемиологичната обстановка в страната и предприетите мерки на Правителството на Република България с цел ограничаване на разпространението на коронавирус COVID-19, Регионална дирекция по горите - Кюстендил осигурява възможност за непрекъснат процес на обслужване на гражданите, като заявяване на административни услуги, консултации и справки може да се осъществят и чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“, чрез e-mail: rugkustendil@iag.bg, лицензиран пощенски оператор и на телефон 078550510.
09.03.2020 Заповед № РД-05-116 от 04.03.2020 г. на директора на РДГ Кюстендил
Определяне на трасе за преминаване на четириколесни ПМС
предишна страница 1 | 2 следваща страница