Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА   

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 


НачалоФинансиране на проекта

Регионална дирекция по горите Кюстендил | Финансиране на проекта

Проект „Повишаване на прозрачността и отчетността в дейността на Държавна агенция по горите / Изпълнителна агенция по горите”

 

1. Обща информация

Договор на проекта: А08-12-47С/06.02.2009г.

Срок на проекта: 12 месеца

Проектът е по Оперативна Програма „Административен капацитет” (ОПАК), Приоритетна ос - I. “Добро управление”, Подприоритет - 1.2. “Прозрачна и почтена държавна администрация”. Проектът е одобрен и предстои подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ. Общия бюджет на проекта е 702 хил. лв.,като финансирането е 100%.  

Целевите групи по проекта са Държавна агенция по горите (ДАГ), понастоящем Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министъра на земеделието и храните, Регионални дирекции по горите (РДГ), Дирекции на природни паркове(ДПП), Горски семеконтролни станции(ГСС), Лесозащитни станции (ЛЗС). 

Общата цел  е регламентиране и осигуряване на прозрачност, по-добра отчетност и публичност на дейността на ИАГ и осигуряване на условия за превенция на корупцията в държавния горски сектор.

Специфичните цели са:

Øподобряване на координацията и комуникацията на държавната горска администрация в управляваните от нея територии с обществото, с цел оптимизиране на предоставяната информация и отчети в съответствие с най-добрите европейски практики и прилагането им от ИАГ.

Øподобряване на достъпа до информация и услуги на гражданите и бизнеса , чрез оптимизиране и допълване на интернет страницата на ИАГ, както и осигуряване на обратна връзка с гражданите и бизнеса, с цел повишаване на прозрачността и доверието в ИАГ. 

Øсъздаване на Комуникационна стратегия на ИАГ, насочена към информиране на гражданите и бизнеса и повишаване на прозрачността в дейността на държавната горска администрация.

Øсъздаване на Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор.

2. Основни дейности

ØИзработване на „Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор”.

ØАктуализиране на националните стратегически горски документи.

ØОптимизиране и допълване на интернет страницата на ИАГ.

ØРазработване на План за действие за повишаване прозрачността и превенцията на корупцията в държавния горския сектор.

ØРазработване на  Комуникационна стратегия на ИАГ за осигуряване на прозрачност и информиране на гражданите и бизнеса.

ØПровеждане на кръгла маса „Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор – европейски практики”.

ØПровеждане на кръгла маса „Борба с корупцията и предпоставките за възникване на корупционни практики в държавния горски сектор”.

ØДейности за информация и публичност.

ØОдит на проекта.

3. Постигнати резултати

ØАктуализирана е интернет страницата на ИАГ със специфична информация за горския сектор, с цел повишаване качеството на предлаганата информация,  както и осигуряване на възможност за обратна връзка с гражданите и бизнеса, с цел повишаване на прозрачността и доверието в ИАГ.

ØАктуализиране на националните стратегически горски документи в областта на горската политика и нейното прилагане по европейски образец с цел постигане на по-добра отчетност и прозрачност в работните процеси на ИАГ.

ØИзготвен Етичен кодекс на служителите работещи в структурите на държавния горски сектор.

ØСъздадена е  Комуникационна стратегия с цел информиране и постигане на прозрачност в дейността на ИАГ.

ØИзготвен е План за действие за борба с корупционните практики в държавния горски сектор.

ØПроведени са кръгли маси със заинтересованите страни с цел представяне на Етичен кодекс, План за действие за борба с корупционните практики и Комуникационната стратегия.

ØПроведени са съпътстващи обучения, свързани с представяне на Актуализираните стратегически горски документи.

4. Управление на проекта

            Ръководител на проекта е инж. Валентина Маринова – Главен секретар на ИАГ, а координатори на Проекта са: д-р Албена Бобева - старши експерт в ИАГ, впоследствие заменена от Николета Динева – старши експерт в ИАГ и г-жа  Геновева Христова.