Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА   

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 


НачалоДокументиПроект № BG05SFOP001-2.006-0039-CO1 „Повишаване капацитета на служителите на ИАГ за изпълнение на контролни функции по управление на горите“ по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Регионална дирекция по горите Кюстендил | Документи

Стопанисване. Тема 9.1 Индех Gini

Индекси за структурно разнообразие. Приложение на индекса на Gini за оценка на изборната структура - практически аспекти.

гл. ас д-р Нено Александров, Катедра „Лесовъдство“, ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 9

Лесовъдски системи за стопанисване на разновъзрастни гори и методи за определяне на размера на ползването в насаждения предвидени за изборно стопанисване.

гл. ас д-р Нено Александров, Катедра „Лесовъдство“, ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 8 Постепенни сечи

Постепенни сечи. Равномерни и неравномерни постепенни сечи. 

Неравномерно-постепенна сеч - техника на провеждане. Оценка.

доц. д-р Георги Костов, ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 7 Трансформация

Трансформация на едновъзрастни и относително едновъзрастни насаждения в разновъзрастни с цел изборното им стопанисване.

доц. д-р Георги Костов, ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 6 Метод BDq

Метод BDq - същност, основни параметри, приложение. 

гл. ас. д-р Нено Александров


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 5 Определяне размера на ползването

Методи за контрол на структурата на изборната гора и определяне размера на ползването в разновъзрастни насаждения.

гл. ас. д-р Тома Тончев, Катедра "Лесоустройство", ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 4 Понятие за структура на гората

Понятие за структура на гората и начини на нейното характеризиране. Структура на изборната гора. Видове изборни структури.

гл. ас. д-р Нено Александров


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 3 Методи за таксиране на разновъзрастни насаждения

гл. ас. д-р Тома Тончев, Катедра "Лесоустройство", ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 2 Лесовъдски системи за разновъзрастно стопанисване на горите

доц. д-р Георги Костов - ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Стопанисване. Тема 1 Динамика на горските насаждения

доц. д-р Георги Костов - ЛТУ


Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Регламент 995. Полезни връзки

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Регламент 995. Презентация 3

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Регламент 995. Презентация 2

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Регламент 995. Презентация 1

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли
 
Областни планове. Приложение 3 Учебни материали

Дата на публикуване: 09.07.2019 г. изтегли