Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА   

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 


НачалоДейностиОсновни дейности

Регионална дирекция по горите Кюстендил | Основни дейности

 

Регионалната дирекция по горите (РДГ) е юридическо лице на бюджетна издръжка, структура на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).
    Регионалната дирекция по горите осъществява функциите на Изпълнителната агенция по горите в определения й район на дейност с изключение на посочените в чл. 156, т. 10 от Закона за горите. Регионалната дирекция по горите е подчинена непосредствено на ИАГ.
    Регионалната дирекция по горите е специализирана териториална администрация, която подпомага директора при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица.
    При осъществяване на своята дейност администрацията се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация в рамките на своята компетентност.
    Регионалната дирекция по горите се ръководи и представлява от директор. Той осъществява своите правомощия в териториалния обхват на дейност на дирекцията.
    Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на РДГ.
     Регионалната дирекция по горите е структурирана в една дирекция на обща администрация, една дирекция на специализирана администрация и финансов контрольор. Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора на регионалната дирекция по горите, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване.
    Общата администрация е организирана в дирекция "Обща администрация" . Тя включва няколко направления: 
 

- направление „Финансово счетоводна дейност”

- направление „Информационно обслужване и връзки с обществеността”

- направление „Правно - нормативни дейности”

- направление „Човешки ресурси”

- направление „Деловодство” 

    Специализираната администрация подпомага директора на РДГ при осъществяване на неговите правомощия. Тя е организирана в няколко направления:
- направление „Стопанисване на горските територии”
- направление „Контрол и опазване на горските територии”
- направление „Възобновяване”
- направление „Ловно и рибно стопанство”
- направление „Лесоустройство и отчет на горския фонд”
- направление „Ползвания от горските територии”
- направление „Защита и превенция на горските територии”
       За осъществяване дейността на екипите от горски инспектори са обособени:
- отдел със седалище гр. Кюстендил
- отдел със седалище гр. Дупница
- отдел със седалище гр. Перник