Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2021/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

28.07.2021 - Определен е съставът и Правилникът за работа на Консултативната работна група към Изпълнителна агенция по горите

Със Заповед № 647/ 26.07.2021 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите е определен съставът на Консултативната работна група към Изпълнителна агенция по горите. За дейността на работната група е изготвен и утвърден Правилник. 

Консултативната работна група ще подпомага Изпълнителна агенция по горите при изпълнение на дейностите по отношение на формирането на политиката в горския сектор; опазване на горите; поддържане и подобряване състоянието на горите; гарантиране и поддържане на екосистемните, социалните и икономическите функции на горските територии; гарантиране и увеличаване производството на дървесина и недървесни горски продукти, отчитайки търсенето им на пазара, без да се нарушава природосъобразното стопанисване на горските територии; поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване състоянието на популациите на видовете от дивата флора, фауна и микота; осигуряване на възможности за отдих на населението и подобряване на условията за рекреация; постигане на баланс между интересите на обществото и собствениците на горски територии; подпомагане и насърчаване на собствениците на поземлени имоти в горски територии; изпълнение на международни и европейски ангажименти за съхранение на горските местообитания; насърчаване на изследователската дейност в областта на горското стопанство.

Първото заседание на Консултативната работна група ще се проведе на 13 септември 2021 г. от 10.00 ч. в зала 500 на Изпълнителна агенция по горите при следния дневен ред: 

1. Обсъждане на предложения за подобряване на контролната дейност на Изпълнителна агенция по горите.

2. Други

Съгласно чл. 8, ал. 3 от Правилника за работа на Консултативна работна група към Изпълнителна агенция по горите, членовете на Консултативната работна група могат да предлагат и други въпроси за включване в дневния ред.

 
Документи
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност