Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2021/07Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

21.07.2021 - Извършват се незабавни проверки по подадени сигнали в „Защити гората”

В платформата „Защити гората” са подадени 16 сигнала от граждани за извършване на незаконна сеч, транспорт на дървесина, бракониерство и депониране на строителни отпадъци в горски територии. Създаденото преди по-малко от 20 дни приложение от съвместния проект на Изпълнителна агенция по горите и Гората.бг е леснодостъпно и цели при съмнения за незаконни дейности в горите, всеки гражданин да сигнализира и своевременно да бъдат предприети необходимите законосъобразни действия.

Такъв сигнал е получен за извършване на сеч в границите на биосферен резерват „Червената стена”. Незабавно е извършена съвместна проверка от служители в Регионална дирекция по горите – Пловдив,  Регионална инспекция по околната среда и водите – Пловдив и Териториално поделение „Държавно горско стопанство Асеновград“. 

Проверяващите са установили, че сеч се извършва в обект за добив на дървесина, който е в близост, но извън границите на резервата. За обекта, намиращ се  в държавни горски територии, в района на дейност на ТП „Държавна горско стопанство Асеновград“ при Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян има издадено редовно позволително за сеч. Експертите не са констатирали незаконна сеч в района, описан в сигнала. Проведен е телефонен разговор с подателя. Гражданинът не е бил запознат с точното разположение на границите на биосферен резерват "Червената стена" и е бил заблуден от поставени на видни места покрай туристически маршрут информационни табели за резервата. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност