Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/08Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

25.08.2020 - Природосъобразно отглеждане на горите в Странджа

През 2020 г. близо 1300 дка гори в Странджа се отглеждат по природосъобразен индивидуален метод за производство на висококачествена дървесина. На територията на държавните горски стопанства Кости, Малко Търново, Звездец и Държавно ловно стопанство - Граматиково се провеждат специфични отгледни мероприятия въз основа на немския опит, въведен в България през последните 10 години. В рамките на проект "Горите и земите на орела", който подпомага провеждането на тези мероприятия, лесовъдите от Югоизточна България ще повишат дела на горите, в които се прилага този метод.

Представители на Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно държавно предприятие - Сливен, Североизточно държавно предприятие - Шумен и на някои от техните териториални поделения се запознаха с прилагането на метода в практиката. Екипът на изпълнителя на договора, начело с д-р инж. Мартин Борисов, запознаха присъстващите с особеностите на тези отгледни мероприятия - определяне на подходящи гори за прилагане, начини на достъп до насажденията, избор на подходящи индивиди (дървета опции и дървета на бъдещето), опазване на всички налични видове с толериране на единично срещани, запазване на стари дървета и такива с гнезда, използване на незамърсяващи природата начини за отстраняване на конкурентите и т.н. Предвидено е през следващите няколко години да бъдат организирани и проведени обучения за над 100 специалисти за прилагане на този метод в българските гори.

В рамките на проекта "Горите и земите на орела" до 2024 г. на територията на ЮИДП ще бъдат отгледани над 3500 дка по този метод. Същевременно, на територията на СИДП през месец септември 2020 г. ще стартира работата по създаване на нови и възстановяване на увредени полезащитни горски пояси по основния миграционен път на малкия креслив орел - Виа Понтика.

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност