Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/08Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

05.08.2020 - Регионални дирекции по горите и лесозащитни станции с проекти за опазване на горите

Четири регионални дирекции по горите и две лесозащитни станции сключиха договори за изпълнение на проекти по подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020.

За опазване на горите от пожари  на териториите на регионалните дирекции по горите Берковица, Благоевград, Бургас и Сливен ще бъдат изградени 13 автоматични наблюдателни станции – пожаро-наблюдателни пунктове. С реализирането на проектите ще се продължи дейността по изграждане на национална система за наблюдение, ранно откриване и оповестяване на възникнали горски пожари, ще се осигури превенция върху хиляди хектари горски територии.  Наблюдателните кули ще бъдат разположени в едни от най-пожароопасните райони на териториите на дирекциите и  така, че да осигурят покритие на възможно най-голяма площ. 

За повишаване ефективността на превантивните дейности и ограничаване разпространението на вредители и болести, предотвратяване появата на каламитети, осигуряване контрол на числеността на вредителите, лесозащитните станции Варна и София ще закупят лабораторно, мониторингово и друго специализирано оборудване. Станциите ще бъдат осигурени с техника и средства, необходими за извършване на изследвания и анализи за по-доброто здравословно състояние на горите у нас. 

Общата стойност на инвестициите, които ще бъдат направени при реализацията на  шестте проекта е близо 6 милиона лева, като цялата сума е предоставена по програмата. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност