Регионална  дирекция  по  горите – Кюстендил  издаде  серия  брошури  за популяризиране  на  дейността си по контрола и опазване  на горските  територии  и  изискванията на Закона  за горите. В  тях  са  представени правилата при  извършване на съответния вид дейност, практическите стъпки, които  гражданите  трябва  да  направят  при  упражняването им, както и  препоръчителните  действия  в шест  направления:

     - КОНТРОЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ  И  УСЛУГИТЕ,  КОИТО РДГ-КЮСТЕНДИЛ  ИЗВЪРШВА  ПО  ЗАКОНА ЗА  ГОРИТЕ

      ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА  СЛУЖИТЕЛИ ПРИ   КОНСТАТИРАНЕ НА  НАРУШЕНИЯ  И ПРАВА   НА ГРАЖДАНИТЕ, ОБЕКТ НА  ПРОВЕРКА

       -  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  И ПРАВА  НА  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА  ЧАСТНА ГОРА  В  СЛУЧАИТЕ, КОГАТО  ИСКАТ  ДА  ПОЛЗВАТ  ДЪРВЕСИНА  ОТ  НЕЯ              

        -  ДЕЙНОСТИ ПО ПРОДАЖБА  И   ПРЕРАБОТКА,  И ТЪРГОВИЯ  С ИЗДЕЛИЯ  ОТ   ДЪРВЕСИНА

        -   ТЪРГОВИЯ И  ПРЕВОЗВАТ  КОЛЕДНИ ЕЛХИ,  НЕДЪРВЕСНИ ГОРСКИ  ПРОДУКТИ И  ЛЕЧЕБНИ  РАСТЕНИЯ

        -   ТЪРГОВИЯ С  ДЪРВЕСИНА  И  ИЗДЕЛИЯ  ОТ  ДЪРВЕСИНА

             Целта  на  това действие е превантивна и  насочва  гражданите към спазване на   Закона  за  горите. 

              Издаването  на  брошурите  е   стъпка, с  която   РДГ – Кюстендил  заявява  готовност  да  използва  административния  си  потенциал  в  помощ  на  гражданите,    подпомагането и улесняването им при организиране  на  законни дейности в  горите.         

            Регионалната дирекция по горите  Кюстендил ще организира превантивни дейности с цел намаляване нарушенията на  Закона  за  горите,  Закона  за  лова  и  опазване  на  дивеча  и  Закона  за  рибарството  и  аквакултурите . 

НачалоНовини 2020/01Новина

Изпълнителна агенция по горите | Новини

23.01.2020 - Шест неправителствени екологични организации обсъдиха широк кръг от въпроси в горския сектор, като се ангажираха да участват в решаването им заедно с държавата

Механизми за ефективното управление на природните паркове, експертния капацитет и проблемът с приемствеността на кадрите, обсъждаха на среща в ИАГ горски експерти и представители на Коалиция „За да остане природа в България“. В дискусията участваха представители на Българска фондация за биоразнообразие, Екообщност, Асоциация на парковете в България, WWF, СДП Балкани, Българско дружество за защита на птиците. Целта на срещата беше постигането на съгласие за общи действия, които да доведат до разрешаването на важни задачи в сектора. 

Природозащитниците подчертаха съществуващото добро сътрудничество с Агенцията като изразиха мнение, че то трябва да се развие в още по-широко участие в работни групи при промени в нормативната уредба, в които водеща е Агенцията, с цел да бъдат представени и дискутирани повече мнения и идеи на заинтересованите страни.  

Като добър пример бяха посочени обсъжданията и направените предложения по повод обявяването на 107 000 ха гори във фаза на старост. Експертите от неправителствените организации бяха единодушни, че решението за обявяването им е успех в усилията на държавата като стопанин за подсилване на  обществените функции на държавните гори. Те се съгласиха, че опазването на тези ценни гори трябва да е обща кауза на всички, които се грижат за горите. Участниците в срещата подчертаха важността на строгото прилагане на Закона за защита на териториите и Закона за защита на биоразнообразието при осъществяване на контролната дейност в горите.  

По време на срещата беше обсъдено и представянето на информацията от лесоустройствените проекти като се улесни достъпа до нея през сайта на Агенцията.

Горските специалисти се разбраха да работят заедно при определянето на горските територии, подходящи за залесяване с медоносни видове, без да бъдат нарушавани местообитанията на ценни и редки местни видове.  

Шестте организации, участвали в срещата приеха поканата диалогът да продължи като на следваща среща да бъде обсъдена превенцията и опазването на горските територии. 

 
 
 

Коментари

Публикувай коментар

Заглавие:
Текст:
Псевдоним:
Е-мейл:
Код за сигурност